Close

อิตัลไทย โชว์ผลงานปิดปี 2561 คาดเติบโต 17% แสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เน้นการสร้างคนขับเคลื่อนองค์กรรับปี 2562 เดินเครื่องรุกสู่ตลาดเอเชีย ตั้งเป้าปีหน้ากวาดรายได้ 1.5 หมื่นล้าน

กลุ่มบริษัทอิตัลไทยปรับวิสัยทัศน์เสริมความแกร่งให้ทุกกลุ่มธุรกิจ มุ่งเป้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้องค์กร ย้ำเดินหน้าตามโรดแมพเดิม เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและโอกาสการลงทุน เน้นสองกลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและธุรกิจรับเหมางานวิศวกรรมและการก่อสร้างแบบครบวงจร รวมถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ และไลฟ์สไตล์ พร้อมรุกขยายตลาดสู่เอเชีย มั่นใจปีหน้าโกยรายได้ 1.5 หมื่นล้านบาท ตามเป้าที่วางไว้

นายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอิตัลไทย กล่าวว่า จากแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยรวมในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 (ข้อมูลจากวิจัยกรุงศรี) มีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวเฉลี่ย 7-9% ต่อปี จากการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจมหภาค ด้วยการอนุมัติการลงทุนในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ในขณะที่แนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูลจาก ททท.) คาดว่าจะยังเติบโตได้ถึง 9.6% โดยได้แรงสนับสนุนจากปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของภาครัฐที่วางไว้ ทำให้เชื่อมั่นว่าจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งเสริมและทำให้ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมและการก่อสร้างแบบครบวงจร รวมถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ และไลฟ์สไตล์ มีการเติบโตสูงขึ้น

นอกจากปัจจัยบวกภายนอกแล้ว องค์กรเองยังได้ปรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเป้าไปที่การพัฒนาคน โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งผ่านการสร้างค่านิยมหลักในการทำงาน หรือ “ITALTHAI Core Values” ให้กับพนักงาน ซึ่งมีด้วยกัน 6 ประการ คือ Listen. Speak. Share. เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน Learn and Grow เรียนรู้ เพื่อเติบโต Create an Impact  สร้างผลลัพธ์ที่ดี Do What is Right ทำสิ่งที่ถูกต้อง Bring Fun to Work พกพาความสนุกมาทำงาน และ Never Give Up อย่ายอมแพ้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการจัดหลักสูตรอบรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้เกิดมุมมองใหม่ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และประสบการณ์ใหม่ๆ สู่ตลาด รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการและภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นโดยตัวเลขคาดการณ์การเติบโตรวมในปีนี้อยู่ที่ 17% และคาดการณ์รายได้รวมสิ้นปีอยู่ที่ 13,435 ล้านบาท

สำหรับเป้าหมายการเติบโตในปี พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ยังคงวางแผนเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยคาดว่ารายได้รวมทั้งปีในปี พ.ศ. 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ ตามแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2560-2564 (Roadmap) ที่วางไว้จะอยู่ที่ 15,030 ล้านบาท เติบโต 12% แบ่งเป็นรายได้ของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมและการก่อสร้างแบบครบวงจร 9,400 ล้านบาท คิดเป็น 63% และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ 5,630 ล้านบาท คิดเป็น 37%

“กลุ่มอิตัลไทย มีความพร้อมในด้านบุคลากรและทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ทั้งในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและงานวิศวกรรมและก่อสร้างแบบครบวงจร รวมถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์ โดยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล การให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าได้แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม โดยการพัฒนาศักยภาพของทีมงานและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง พร้อมกับการร่วมสนับสนุนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและโอกาสการลงทุน เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสู่ภูมิภาคเอเชีย”  นายยุทธชัย จรณะจิตต์ กล่าวสรุป