Close

ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างแบบครบวงจร

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท อิตัลไทย ในสายธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในและต่างประเทศ ให้บริการครอบคลุมทั้งงานออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและนำเข้าใช้งาน รวมไปถึงงานบำรุงรักษาด้านพลังงานกระแสไฟฟ้าแรงสูง พลังงานทดแทน งานระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคอาคาร และงานก่อสร้างอาคารและโยธา พร้อมงานติดตั้งระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐาน ISO9001 : 2015

นอกจากนี้อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ยังได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมาร์ภายใต้ชื่อ อิตัลไทยวิศวกรรม (เมียนมาร์) โดยให้บริการรับเหมาก่อสร้างครบวงจรที่มีมาตรฐานระดับสากล ให้บริการในด้านธุรกิจพลังงาน ที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม รวมทั้งสาธารณูปโภคภาคพื้นฐานอีกด้วย

กลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า

ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแรงสูง ผนวกเข้ากับอุปกรณ์ทดสอบอันทันสมัยทำให้ อิตัลไทยวิศวกรรม สามารถให้บริการด้านการงานออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ทดสอบ บำรุงรักษาระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงระบบไฟฟ้าโรงงานและอาคารขนาดใหญ่ พร้อมบริการทดสอบวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงระบบไฟฟ้างานทดสอบจ่ายไฟและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานและอาคาร ได้อย่างมีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั้งแบบ Conventional และแบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

                นอกจากนี้ทางบริษัทมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างชาติมากมาย เพื่อพัฒนาการบริการให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart grid) ระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Microgrid) และสถานีไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart substation) รวมถึงประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจงานโครงการ

บริการงานก่อสร้างโครงสร้างและโยธา งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบเครื่องกล และระบบท่ออุตสาหกรรมสำหรับโรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานขนาดใหญ่ และเหมืองแร่ อีกทั้งยังให้บริการงานก่อสร้างแบบเร่งด่วนอย่างครบวงจร ภายใต้การทำงานรองรับตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศและนานาชาติตลอดมา

กลุ่มธุรกิจพลังงาน

บริการครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 1000 MW พลังงานทดแทน อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ระบบผลิตไอน้ำของเครื่องกังหันแก๊สหรือเครื่องยนต์ Cooling Tower ระบบท่อ และสายส่งไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และโรงไฟฟ้า

กลุ่มธุรกิจงานระบบ

ด้วยบุคลากรที่มากประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานระบบประกอบอาคาร ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ด้วยทางเลือกที่ดีและคุ้มค่ากว่าในการออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของระบบทางวิศวกรรมในอาคารขนาดใหญ่ อาทิ ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มโรงแรม คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนท์ อาคารสำนักงาน รีสอร์ท โรงเรียน โรงพยาบาล และโรงงานต่าง ๆ รวมถึงการก่อสร้างอาคารเขียว LEED: Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ซึ่งพัฒนาโดย USGBC (United States Green Building Council) ประเทศสหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการออกแบบ Building Information Modeling (BIM) จำลองการออกแบบอาคารซึ่งเป็นกระบวนการคิดที่พัฒนามาเพื่องานก่อสร้าง

อิตัลไทยวิศวกรรม(เมียนมาร์)

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในด้านพลังงาน อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้าย่อย ด้านที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ อาทิ โรงแรม รีสอร์ทที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ ศูนย์สุขภาพ สถานศึกษา ศูนย์รวมข้อมูล (IT INFRASTRUCTURE – DATA CENTER) ด้านอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเหมืองแร่ และด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ สนามบิน รางรถไฟ ท่าเรือ โรงจอดเครื่องบิน ฯลฯ ระบบโทรคมนาคม