ภาพรวมกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทอิตัลไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยหุ้นส่วนคนไทย คือ ดร.ชัยยุทธ กรรณสูตร และมิสเตอรจิโอจิโอ เบลลินเจียรี่ ซึ่งเป็šนหุ่Œนส่‹วนชาวอิตาลี โดยมี บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด (Italthai Industrial หรือ ITI) เป็นบริษัทแรกของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย

กลุ่มบริษัทด้านดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท อันได้แก่‹ ธุรกิจเครื่องจักรกลหนัก บริการการก่อสร้างแบบครบวงจร อุตสาหกรรมบริการและไลฟสไตลย์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร รวมถึงการนำเข้าสินค้าต่างๆ โดยกลุ่มบริษัทอิตัลไทยมีพนักงานกว่า 5,000 คน ใน 5 ประเทศ แถบเอเชีย แปซิฟิค เรา”อิตัลไทย” ภาคภูมิใจในประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่‹างยาวนาน การเติบโตอย่‹างมั่นคงแข็งแกร่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ความแน‹วแน่‹ของเราทำให้Œเราสามารถสร้Œางสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพต่‹างๆ จนเป็šนที่น่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้Œา พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปจวบจนป˜จจุบัน กับประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ วันนี้กลุ่มบริษัทอิตัลไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวไปให้เหนือกว่าที่ผ่านมา ภายใต้การบริหารของคุณยุทธชัย จรณะจิตต์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของอิตัลไทย

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ

สู่‹ปฐมบทใหม่

เพื่อเตรียมพร้Œอมสู่‹การฉลองครบรอบ 60 ปี‚ กลุ่‹มบริษัทอิตัลไทยได้Œทำการปรับปรุงภาพลักษณ์และโครงสร้Œางองค์กรใหม่ และสำเร็จลุล‹วงในปี‚ พ.ศ. 2555 เพื่อเสริมความแข็งแกร่‹งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่‹งขันให้Œกับธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่‹างต่‹อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุงในส่‹วนของบุคลากรเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานโดยรวม เราได้Œเห็นการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายจากการปรับโครงสร้Œางองค์กร การรีแบรนด์ และการปรับแก้Œไขค่‹านิยมองค์กร กลุ่มบริษัทอิตัลไทยแบ่‹งประเภทธุรกิจออกเป็šนสองส่‹วนหลักๆ ซึ่งทั้งสองส่‹วนนี้ถือเป็šนรากฐานที่สำคัญ ของเศรษฐกิจไทย นั่นก็คือ “กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักและรับเหมาก่อ‹สร้าŒงแบบครบวงจร” ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโครงสร้Œางพื้นฐานและการพัฒนาประเทศไทย และ “กลุ่‹มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและไลฟ์สไตล์” ซึ่งเชื่อมโยงกับภาคการท่‹องเที่ยวของไทยที่มีศักยภาพในการแข่‹งขันกับทั่วโลก โดยบริษัทฯ มุ่‹งสร้Œางการเติบโตของธุรกิจทั้ง สองส่‹วนอย่‹างเท่‹าเทียมกัน

 

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย คือ การเป็นองค์กรชั้นเลิศของบริษัทพัฒนาธุรกิจ และบริการที่ขับเคลื่อนสู่ความเป็นผู้นำอย่างไม่หยุดยั้ง โดยสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ

มุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เกิดคุณค่าครอบคลุมในทุกๆ ด้าน

จัดหาสินค้าและบริการคุณภาพที่ทันต่อทุกความต้องการของตลาด และก้าวนำล้ำความคาดหวังของลูกค้าเสมอ

กลุ่มบริษัทอิตัลไทยมุ่งมองไปยังอนาคต วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อมอบทิศทางที่ชัดเจนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทลูกทุกบริษัท บนรากฐานของธรรมาภิบาลที่โปร่งใส และการก้าวไกลของธุรกิจ

ค่านิยมหลัก (RACE)

การสร้างคุณค่าผ่านผลงานที่โดดเด่นคือหน้าที่หลักของเรา โดยคุณค่าในที่นี้มีสามส่วนที่สำคัญคือ 1. คุณค่าต่อธุรกิจ
2. คุณค่าต่อองค์กร
3. คุณค่าต่อบุคลากรของเรา โดยคุณค่าต่างๆ นั้น จะมีการประเมินและส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรของเราจะเป็นองค์กรแถวหน้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าอยู่เสมอ

เราเชื่อมั่นในการสร้างพันธมิตร และจะเติบโตอย่างเป็นเอกภาพไปพร้อมกับพันธมิตรทั้งภายในองค์กร อันได้แก่พนักงานของเราทุกคน และพันธมิตรภายนอกองค์กรหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากความเป็นมืออาชีพ ธรรมาภิบาล และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เรายึดมั่นในพันธสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เราจะดูแลผลประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เราทุกคนยังสร้างพันธสัญญากับตัวเองว่า จะบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้กับตัวเราเองและองค์กรอย่างแน่วแน่เพื่อความเป็นเลิศ

พลังใจคือพลังขับเคลื่อนของเรา เป็นรากฐานอันมั่นคงของเราทุกคน เป็นพลังให้เราพร้อมที่จะแข่งขัน เติบโต และก้าวสู่ความเป็นเลิศ พลังใจจะเชื่ิอมใจพวกเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพิ่มพลังให้แก่กัน เพื่อให้เราสามารถต่อยอดความคิดริเริ่มจนกลายเป็นความจริงและเอาชนะทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์