กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) หนึ่งในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ในสายธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งภายในและต่างประเทศ ITE ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ “รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร” ซึ่งให้บริการครอบคลุมทั้งงานออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบและนำเข้าใช้งาน รวมไปถึงงานบำรุงรักษา สำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ขยะ)

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงบำบัดน้ำเสีย ระบบสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรม งานระบบประกอบอาคาร ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และงานก่อสร้างในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมัน ก๊าซ และเหมืองแร่ ภายใต้การรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และการบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานที่เข้มงวด

ฝ่ายธุรกิจพลังงาน

ฝ่ายธุรกิจพลังงานให้บริการงานออกแบบ จัดหา และก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิเช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม คูลลิ่งทาวเวอร์ และระบบท่อส่งและจำหน่ายไอน้ำและสายส่งไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ผลงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากกว่า 200 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานลมมากกว่า 90 MW เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน แหล่งเงินทุนและที่ปรึกษาโครงการสำหรับโครงการพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ได้แก่

 • โรงไฟฟ้าลพบุรีโซล่าร์ และส่วนต่อขยาย ขนาด 63 เม็กกะวัตต์ ของบริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด (NED)
 • โรงไฟฟ้า SPP2 แบบหมุนตามแสงอาทิตย์ จ.สระบุรี ขนาด 8 เม็กกะวัตต์ ของบริษัท ซัน เอดิสัน จำกัด (Sun Edison) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เสริมสร้างพลังงาน จ.ลพบุรี ขนาด 40 เม็กกะวัตต์ ของบริษัท เสริมสร้างพลังงาน จำกัด
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Soleq จากประเทศสิงคโปร์ จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งหมด 38 เม็กกะวัตต์
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sai Phet 1,2 และ 3 จ.นครปฐม ขนาดรวม 28.5 เม็กกะวัตต์ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (EGCO)
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Sai Luang 2,3,9 และ 10 ขนาดรวม 30.7 เม็กกะวัตต์ ของบริษัท ยันฮี โซล่า พาวเวอร์ จำกัด
 • โรงไฟฟ้าพลังงานลมเทพพนา จ.ชัยภูมิ ขนาด 7.5 เม็กกะวัตต์ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (EGCO)
 • โรงไฟฟ้าพลังงานลมเลียบชายฝั่งปากพนัง iWind จ.นครศรีธรรมราช ขนาด 10 เม็กกะวัตต์ ของบริษัท กรีนโกรท จำกัด (Green Growth)
 • โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ 1 ขนาด 700 เม็กกะวัตต์ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ระบบท่อส่งและจำหน่ายไอน้ำในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ นิคมอุตสาหกรรมระยอง และบางปู

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.italthaiengineering.com

ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า

ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าแรงสูงจนถึงระดับแรงดัน 230 กิโลโวลท์ และประสบการณ์ที่ยาวนาน พร้อมด้วยซอฟต์แวร์ในการออกแบบ และเครื่องมือทดสอบที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถให้บริการด้านการออกแบบ จัดหา ก่อสร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงระบบไฟฟ้ากำลังของโรงงานและอาคาร ขนาดใหญ่ ผลงานที่สำคัญคือ งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงทั้งแบบ Conventional และแบบ Gas Insulated Switchgear (GIS) ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงงาน และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจำนวนมาก

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.italthaiengineering.com

ฝ่ายธุรกิจพลังงานพิเศษ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่เล็งเห็นถึงอนาคตในการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตร ครัวเรือน และอุตสาหกรรม บริษัทฯจึงให้บริการรับเหมาเบ็ดเสร็จในการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะแบบครบวงจร เพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยปราศจากมลภาวะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การศึกษาความเหมาะสมในการผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ การบริหารจัดการด้านวิศวกรรม ติดตั้งและทดสอบระบบ การให้บริการแก้ปัญหาและเดินเครื่องแก่ลูกค้าและการควบคุมมลพิษตามกฎหมาย ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่

 • โครงการสินไชยศรี โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 4.9 เม็กกะวัตต์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • งานออกแบบวิศวกรรม โครงการเอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ เป็นโรงไฟฟ้าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและไม่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม ขนาด 9.4 เม็กกะวัตต์ จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายโครงการและก่อสร้าง

เป็นการให้บริการงานก่อสร้างอาคาร งานโครงสร้างและโยธา พร้อมงานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม ระบบเครื่องกล และระบบท่ออุตสาหกรรมสำหรับโรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกแก็ส โรงงานขนาดใหญ่ และเหมืองแร่ ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 และระบบบริหารความปลอดภัยในการก่อสร้างที่เข้มงวด ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่

 • เหมืองแร่ทองคำภูเบี้ย (Phubia) และเซโปน (Sepon) ในประเทศลาว, เหมืองแร่ทองคำอัครไมนิ่ง จ.พิจิตร
 • โรงงานผลิตเบียร์ Greenfield Brewery ในประเทศลาว
 • Automatic Warehouse ของกลุ่ม SCG Chemicals
 • โรงงานและอาคารของบริษัท ปตท. และบริษัทในเครือ ได้แก่ ปตท. เคมีคอล ปตท.สผ. และบริษัทไออาร์พีซี
 • ศูนย์กลางการปฏิบัติงานของบริษัท Schlumberger ในไทยและประเทศใกล้เคียง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • โกดังสินค้าของบริษัท ไทยโพลิเอททิลีน (TPE) ในเครือ SCG Chemicals ขนาด 33,000 ตารางเมตร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.italthaiengineering.com

ฝ่ายงานระบบอาคาร

ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญชำนาญในงานระบบประกอบอาคาร ทำให้เราสามารถให้บริการอย่างครบวงจร และสามารถเสนอทางเลือกที่ดีและคุ้มค่ากว่าในการออกแบบจัดหา ติดตั้ง และทดสอบนำเข้าใช้งานสำหรับระบบประกอบอาคารขนาดใหญ่ อันได้แก่ ระบบไฟฟ้ากำลังและสื่อสาร ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัย และระบบควบคุมพลังงานและจัดการอาคารอัตโนมัติ ผลงานที่ผ่านมา ได้แก่

 • โรงแรมและคอนโดมิเนียม ในเครืออมารี และ โอเรียนเต็ล
 • โรงแรมเรดิสันพันวาบีชรีสอร์ท ภูเก็ต
 • โรงพยาบาลไทยจักษุ
 • อาคารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คอนโดมิเนียมบ้านทิวทะเล อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.italthaiengineering.com

ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างระบบน้ำอย่างครบวงจร ทำให้ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำสามารถที่จะตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ระบบผลิตน้ำใช้ ระบบบำบัดน้ำเสีย การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย รวมไปถึงการกำจัดกลิ่นอันเนื่องมาจากน้ำเสีย ผลงานที่ผ่านมาได้แก่

 • ระบบผลิตน้ำ Demineralization สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ
 • ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานไออาร์พีซี
 • ระบบผลิตน้ำดีและบำบัดน้ำเสียรวมทั้งการกำจัดกลิ่น สำหรับโรงงาน SCG-DOW และ
 • ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการนำก๊าซชีวภาพมาใช้งานสำหรับโรงงาน Siam Mitsui PTA ร่วมกับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด